ประกาศราคากลาง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤศจิกายน

-โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพังค่า ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

กันยายน

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านคอกวัว ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 2/10/2561

-โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อย อส.อ.สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 24/09/2561

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 24/09/2561

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองตาคลอง-ทุ่งโพ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 24/09/2561

-โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 24/09/2561

-โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 18/09/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 18/09/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมอทองเก่า-เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 18/09/2561

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง เผยแพร่เมื่อ : 18/09/2561

สิงหาคม

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง เผยแพร่เมื่อ : 14/08/2561

-โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงานอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง เผยแพร่เมื่อ : 14/08/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต/เผยแพร่เมื่อ : 3/08/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมอทองเก่า-เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต/เผยแพร่เมื่อ : 3/08/2561
กรกฎาคม
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่องตะเคียนเตี้ย ถึงสนามบิน หมู่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 31/07/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระดาน-คอนกรีตเก่า หมู่ 3 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง/เผยแพร่เมื่อ : 31/07/2561
-โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ สายสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 12/07/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียนเตี้ย ถึงสนามบิน หมู่ที่ 3 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 6/07/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งสบาย ถึงบ้านดงประดาพระ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 6/07/2561
มิถุนายน
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่องตะเคียนเตี้ย ถึงสนามบิน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 18/06/2561
-โครงการอำนวยความปลอดภัยถนนสายหนองน้ำคัน-บ้านท่าทอง กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 1994 (MD-601) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 18/06/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง-หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน /เผยแพร่เมื่อ : 13/06/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่อมอ้ายหมอง-บ้านหนองไผ่แบน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 6/06/2561
พฤษภาคม
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเตย หมู่ที่ 9 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 31/05/2561
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 31/05/2561
-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 25/05/2561
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินลำห้วยขุนแก้ว บ้านใหม่ ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง /เผยแพร่เมื่อ : 24/05/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 22/05/2561
-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.29-001 สายบ้านหนองตาคลอง-บ้านเกาะตาซ้ง หมู่ที่ 10 บ้านเกาะตาซ้ง-หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง /เผยแพร่เมื่อ : 7/05/2561
เมษายน
-โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยาง (อน.ถ.52-001) สายบ้านหนองแบน หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้ามสาคร ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง /เผยแพร่เมื่อ : 27/04/2561
-โครงการสร้างความรักความสามัคคีของชาวจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 25/04/2561
มีนาคม
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 6/03/2561
-โครงการก่อสร้างลาน คสล.ข้างศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 13/03/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนข้าวเหนียว-สวนนุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโบ่งข่อย กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอห้วยคต/เผยแพร่เมื่อ : 21/03/2561 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมเข้ากลุ่มบ้านนายคำ เพ็ญสาริการณ์ เลขที่ 14/4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 30/03/2561
กุมภาพันธ์
-ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองเรือโกลน - บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 9/02/2561
-
โครงการปรับปรุงรั้วและก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าทางออก เพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ว่าการอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 14/02/2561
-โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์/เผยแพร่เมื่อ : 15/02/2561
-โครงการขุดขยายสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่างเผยแพร่เมื่อ : 15/02/2561
-
โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี(งานพื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้าและสุขภิบาล) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 21/02/2561
มกราคม

 

-โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองพรเจริญ หมู่ที่ 17 บ้านพรเจริญ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอลานสักเผยแพร่เมื่อ : 10/01/2561 -โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างความปลอดภัยและเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตแบบOverlay สายบ้านหนองโสน-บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง/เผยแพร่เมื่อ : 22/01/2561
-โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณฝายวังสาธิต หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 23/01/2561
-โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง/ถนนหินคลุก ในพื้นที่ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 23/01/2561
-โครงการซ่อมแซมคันคลอง/ถนนดินลูงรัง/ถนนหินคลุก ในพื้นที่ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 23/01/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนข้าวเหนียว - สวนนุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต/เผยแพร่เมื่อ : 29/01/2561
ธันวาคม
- โครงการปรับปรุงยกระดับถนนและก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านหนองปลามัน) ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี/ เผยแพร่เมื่อ : 30/11/2560
-โครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 6/12/2560
-โครงการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างจังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 19/12/2560
-
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 19/12/2560
-โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายซอยหลังวัดห้วยพระจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายเข็ม ภาชนะปรีดา อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอห้วยคต/เผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอห้วยคตเผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรักษาความสงบเรียบร้อยและสาธารณภัย อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 27/12/2560


-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริกากร และสร้างความเป็นเลิศในการบริการ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 27/12/2560
พฤศจิกายน
- อำเภอลานสักได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก/ เผยแพร่เมื่อ : 7/11/2560
ตุลาคม
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวบุญลือ เภตรา หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแก้ว ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/ เผยแพร่เมื่อ : 10/10/2560
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวาย จำปา หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/ เผยแพร่เมื่อ : 10/10/2560