Logo

ประกาศราคากลาง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กุมภาพันธ์

-ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองเรือโกลน - บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทันเผยแพร่เมื่อ : 9/02/2561

-โครงการปรับปรุงรั้วและก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าทางออก เพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ว่าการอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทันเผยแพร่เมื่อ : 14/02/2561

-โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์เผยแพร่เมื่อ : 15/02/2561

-โครงการขุดขยายสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่างเผยแพร่เมื่อ : 15/02/2561

-โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี(งานพื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้าและสุขภิบาล) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 21/02/2561

มกราคม

 

-โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองพรเจริญ หมู่ที่ 17 บ้านพรเจริญ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอลานสักเผยแพร่เมื่อ : 10/01/2561

-โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างความปลอดภัยและเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตแบบOverlay สายบ้านหนองโสน-บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่างเผยแพร่เมื่อ : 22/01/2561

-โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณฝายวังสาธิต หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 23/01/2561

-โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง/ถนนหินคลุก ในพื้นที่ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 23/01/2561

-โครงการซ่อมแซมคันคลอง/ถนนดินลูงรัง/ถนนหินคลุก ในพื้นที่ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 23/01/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนข้าวเหนียว - สวนนุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคตเผยแพร่เมื่อ : 29/01/2561

ธันวาคม

- โครงการปรับปรุงยกระดับถนนและก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านหนองปลามัน) ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 30/11/2560

-โครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทันเผยแพร่เมื่อ : 6/12/2560

-โครงการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างจังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 19/12/2560

-โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทันเผยแพร่เมื่อ : 19/12/2560

-โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายซอยหลังวัดห้วยพระจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองฉางเผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายเข็ม ภาชนะปรีดา อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอห้วยคตเผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอห้วยคตเผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรักษาความสงบเรียบร้อยและสาธารณภัย อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 27/12/2560

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริกากร และสร้างความเป็นเลิศในการบริการ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 27/12/2560เชื่อมโยง

ลิงค์ส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธาน