สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน
สำนักงานพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตำรวจภูรธรจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบแจังหวัดอุทัยธาละการศึกษาตามอัธยาศัยนี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี กกต.จังหวัดสำนักงานอัยการจังหวัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัด เทศบาลเมืองอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ศาลจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพระพุทธศาสนา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
โครงการชลประทานอุทัยธาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสนา สำนักงานตรวจแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สำนักงานแรงงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
สำนักงานจัดหางานจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง
ศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า
สำนักงานสรรสามิตพื้นที่อุทัยธานี กาชาดจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
โรงพยาบาลทัพทัน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเมืองการุ้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลหนองฉาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
แขวงการทางอุทัยธานี โรงพยาบาลหนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
โรงพยาบาลลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลบ้านไร่  องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
    องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง