วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

ชื่อพรรณไม้ : ต้นสะเดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A.juss , Melia azadirachta Lian , M.indiea Brandis
ชื่อสามัญ : Holytree , Pride of Chaina , Indian Margosa Tree
  สะเดาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเป็นใบรวม มีใบย่อย จัดเรียงแบบขนนกตั้งแต่ 2-5 คู่ ใบเล็กยาว ริมใบเป็นใบหยักเล็ก ๆ ดอกสีขาว มีกลิ่นอ่อน ๆ เป็นช่อดอกรวม ซึ่งประกอบด้วยดอกเป็นจำนวนมาก ผลค่อนข้างกลมเป็นรูปไข่โตเท่าปลายนิ้วก้อย เมื่อสุกมีสีเหลืองรสขมจัด มีสรรพคุณใช้ทำยาได้ทุกส่วนของต้น