วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ราคากลาง ปี 2560

มีนาคม
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 24/03/2560
- โครงการการจ้างจัดกิจกรรมบันเทิง (คอนเสิร์ต) ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 16/03/2560  
- โครงการการจ้างจัดแสดง แสง สี เสียงฯ ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำ 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 16/03/2560  
- โครงการการจ้างจัดทำระบบไฟฟ้าและสถานที่ ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 16/03/2560  
-โครงการการจ้างจัดการแข่งขันชกมวย ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 16/03/2560  
- โครงการก่อสร้างทางผิวลาดยางแบบแคพซิล (Cape Seal) ถนนสายสำนักงานป่าไม้-วัดเขาหินเทิน หมู่ที่ 4 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 9/03/2560  
- โครงการขุดสระน้ำเพื่อทำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 9/03/2560  
กุมภาพันธ์
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ-หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 8/02/2560  
มกราคม
- โครงการจัดทำหนังสือตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในจังหวัดอุทัียธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 24/01/2560  
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 19/01/2560  
- โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 09/01/2560