ประกาศราคากลาง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ธันวาคม

-โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการท่องเที่ยว "กินปลาหน้าหนาว @ อุทัยธานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 1/12/2563

-โครงการจัดทำป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฤดูหนาวจังหวัดอุทัยธานี "หนาวสุด กลางสยาม @ อุทัยธานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 7/12/2563

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 7/12/2563

-โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (บ้านพักนายอำเภอห้วยคต) หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 30/12/2563

มกราคม

-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 11/1/2564

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ากระท้อน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อลาดยางบ้านประสานสุข หมู่ที่ 11 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 22/1/2564

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสัก - เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 29/1/2564

กุมภาพันธ์

-โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยโศก ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 2/2/2564

-โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อน.ถ.38-005) สายมอแดง - สวนเงาะ หมู่ที่ 6 บ้านซับป่าพลู ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 2/2/2564

เมษายน

-โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโป่งมะค่า ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 9/4/2564

-โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 21/4/2564

พฤษภาคม

-โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (อน.ถ.38-011) บ้านคลองชะนีบน - วัดป่าเขามโนราห์ หมู่ที่ 3 บ้านคลองชะนีบน ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 25/5/2564

มิถุนายน

-โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (อน.ถ.38-011) บ้านคลองชะนีบน - วัดป่าเขามโนราห์ หมู่ที่ 3 บ้านคลองชะนีบน ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 16/6/2564

กรกฎาคม

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองลำปาง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 20/7/2564

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหินเทิน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 20/7/2564

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยช้างฟัด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 20/7/2564

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองชัยพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 20/7/2564

-โครงการขุดลอกคลองขุนแก้ว หมู่ที่ 13 บ้านวังบ่างสามัคคี ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 21/7/2564

-โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแร่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแร่ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 21/7/2564

สิงหาคม

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติตลุกแจง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 17/8/2564

-โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 25/8/2564

กันยายน

-โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง เผยแพร่เมื่อ : 14/9/2564

-โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านสุขฤทัย หมู่ที่ 6 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง เผยแพร่เมื่อ : 23/9/2564