วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ราคากลาง ปี 2560

พฤศจิกายน
- อำเภอลานสักได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 7/11/2560  
ตุลาคม
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวบุญลือ เภตรา หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแก้ว ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 10/10/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวาย จำปา หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 10/10/2560  
กันยายน
- โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 14 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 28/09/2560  
- โครงการประชาสัมพันธ์เดือนแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 26/09/2560  
สิงหาคม
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นแสงจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง เผยแพร่เมื่อ : 25/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบึงทับแต้ ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง เผยแพร่เมื่อ : 24/08/2560  
- โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองห้วยเปล้า หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 24/08/2560  
- โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองใหม่สามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 24/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผักกาด ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองแหน-บ้านหนองผักกาด หมู่ที่ 6-7 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 24/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตะคล้อ-บ้านหนองผักกาด หมู่ที่ 4 - 7 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 24/08/2560  
- โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองเขาไม้นวล หมู่ที่ 18 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 24/08/2560  
- โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองเขาหินเทิน หมู่ที่ 16 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 24/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการซ่อมแซมปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางเข้าวัดหนองพังค่า หมู่ที่ 3 ถึงร้านซ่อมรถช่างเชียร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างร้าน ก.การชุบ ถึงบ้านนางวีระ สุศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สายทาง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่บ้านเขาพะแวง หมู่ที่ 7 บ้านเขาพะแวงเหนือ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก โรงสีสามเกษตร ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก โรงสีมั่นคงธัญญา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทวาย จำปา หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัญญัติ มาถึง ถึงบ้านนายเหว่า ทิพย์รังศรี หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการก่อสร้างฝายลำเหมืองอีปม หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวบุญลือ เภตรา หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแก้ว ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไผ่ วรรณภาค ถึงบ้านนายทองหย่อน ฟักเขียว หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 23/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเตย หมู่ที่ 9 บ้านเขาพะแวงเหนือ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคัมภีร์ ประสพเนตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองอีเติ่ง ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 261 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 7 ซอยจันทร์ประดับ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายเข็ม ภาชนะปรีดา กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้่าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอยชุมตาคลี หมู่ที่ 5 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้่าง 4 เมตร ระยะทาง 206 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงใหญ่ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 22/08/2560  
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดเขาหินเทิน หมู่ที่ 4 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาีนี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 21/08/2560  
- โครงการก่อสร้างฝายทดแทนฝายใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาีนี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 21/08/2560  
- โครงการขุดลอกเหมืองใต้ฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 21/08/2560  
- โครงการขุดลอกเหมืองหนองชุมเห็ด หมู่ที่ 5 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 21/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกระทุ่ม ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 17/08/2560  
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทัพทัน-อุทัยธานี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 17/08/2560  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกาะพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ - หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัียธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 17/08/2560  
- โครงการปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 เพื่อรองรับการเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจ จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 8/8/2560  
กรกฎาคม
- โครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 7/7/2560  
มิถุนายน
- โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ม.2 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 29/06/2560  
- โครงการก่อสร้างฝายทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดไร่ นายสายวน เทียมจันทร์ คลองสาธารณะโป่งนวล หมู่ที่ 15 บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 20/06/2560  
- โครงการก่อสร้างฝายทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดไร่ นายสายวน เทียมจันทร์ คลองสาธารณะโป่งนวล หมู่ที่ 15 บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 05/06/2560