Logo

ประกาศราคากลาง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ธันวาคม
- โครงการปรับปรุงยกระดับถนนและก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านหนองปลามัน) ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 30/11/2560
พฤศจิกายน
- อำเภอลานสักได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 7/11/2560
ตุลาคม
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวบุญลือ เภตรา หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแก้ว ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 10/10/2560
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวาย จำปา หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 10/10/2560


เชื่อมโยง