วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ราคากลาง ปี 2560

เมษายน
- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 20/04/2560  
- โครงการบูรณะวัดอุโปสถาราม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรม งานอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 19/04/2560  
- โครงการบูรณะวัดอุโปสถาราม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรม งานบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 19/04/2560  
- โครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านหนองแหน หมู่ที่ 6 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 11/04/2560  
- โครงการซ่อมแซมคันคลองน้ำวิ่ง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 11/04/2560  
- โครงการปรับปรุงโครงข่ายท่อระบายน้ำ หน้าสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค-สะพานประชารวมใจ หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 10/04/2560  
- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ตามแบบ มข 2527) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 05/04/2560  
- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ตามแบบ มข 2527) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 05/04/2560  
มีนาคม
- โครงการปรับปรุงห้องน้ำและสภาพภูมิทัศน์บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 28/03/2560  
- โครงการศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (ศูนย์การท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา) จากงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 28/03/2560  
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 24/03/2560  
- โครงการการจ้างจัดกิจกรรมบันเทิง (คอนเสิร์ต) ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 16/03/2560  
- โครงการการจ้างจัดแสดง แสง สี เสียงฯ ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำ 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 16/03/2560  
- โครงการการจ้างจัดทำระบบไฟฟ้าและสถานที่ ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 16/03/2560  
-โครงการการจ้างจัดการแข่งขันชกมวย ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 16/03/2560  
- โครงการก่อสร้างทางผิวลาดยางแบบแคพซิล (Cape Seal) ถนนสายสำนักงานป่าไม้-วัดเขาหินเทิน หมู่ที่ 4 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 9/03/2560  
- โครงการขุดสระน้ำเพื่อทำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 9/03/2560  
กุมภาพันธ์
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ-หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 8/02/2560