ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี