ผลการดำเนินงานโครงการงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุทัยธานี

งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชีโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) อุทัยธานี
หน่วยดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
อำเภอเมืองอุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
อำเภอหนองฉาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 สายบ้านวังตอยางถึงบ้านวังเตย ม.5 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อบต.เขากวางทอง)
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.หนองเชือกเขา รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.14-017 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง (ทต.หนองฉาง)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองตาคลอง-บ้านเกาะตาซ้ง ม.10 บ้านเกาะตาซ้ง-ม.8 บ้านทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อบต.ทุ่งโพ)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านหนองกระทุ่ม ถึง บ้านเขาน้อย ม.2 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อบต.เขากวางทอง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองตะเคียนเตี้ย ม.3 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อบต.เขากวางทอง)
อำเภอสว่างอารมณ์
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าสัก ม.10-บ้านดงแขวน ม.7 อน.ถ.4-0004 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี (ทต.สว่างแจ้งสบายใจ)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.7 บ้านหนองแว่น-ม.4บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี (อบต.หนองหลวง)