การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดัชนี
ตัวชี้วัด
หน่วยรับผิดชอบหลัก
1. ความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  
  EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์จังหวัด
           คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 224/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
       - ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน
           นโยบายและยุทธศาสตร์
           แผนปฏิบัติราชการประจำปี
           แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับทบทวน)
           วัฒนธรรมองค์กร
           ค่านิยมหลักขององค์กร
           โครงสร้างหน่วยงาน
           ผู้บริหารจังหวัด
           หัวหน้าส่วนราชการ
           ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม
  EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเินินงาน
           การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเินินงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
           รายงานผลการดำเนินการมาตรการในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ จัีงหวัดอุทัยธานี
           การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561
           การประุชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561
           (ร่าง) การประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี)
           แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561
           ผลการคัดเลือกปลัดเทศบาล เป็นผู้แทนระดับจังหวัดเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการ ผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณ อายุราชการ
           แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการเสริมสร้างชุมชน คนอุทัยด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
           รายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกและหลักฐานการขอชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการให้ผู้ประกอบการ ค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดอุทัยธานี
           รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
           รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเินินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการดำเนินงานของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
  EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
           แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบพัฒนาจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
  EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ
           การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบพัฒนาจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธาน
2. ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามภารกิจ  
  EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
           แผนงาน/โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
           ผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561 - 2564
           ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ ที่ผ่านมา
           ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเินินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
           สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
  EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ จังหวัดอุทัยธานี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
           รายงานผลการดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน  
  EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของจังหวัด
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แนวปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
           รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนพฤษภาคม 2561
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
3. ความปลอดจาก การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1 การรับสินบน
  EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           รายงานผลการดำิเนินการนโยบายในการป้องกันและรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
4. วัฒนธรรม คุณธรรม ในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
  EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
           รายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดอุทัยธานี โครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
           โครงการเครือข่ายวัฒนธรรมผสานพลังประชารัฐ ร่วมต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
           โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทัพซ้อนในจังหวัด
           รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดอุทัยธานี
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
           การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ของจังหวัด
           แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
           โครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
EB 11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
           การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ
           โครงการเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกในการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อต่อต้านการทุจริต
           โครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดอุทัยธานี
           โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
           โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างเครือข่ายประชารัฐสุขใจ เมืองอู่ไทไร้ทุจริต
           โครงการเครือข่ายวัฒนธรรม ผสานพลังประชารัฐ ร่วมต่อต้านทุจริต
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดที่ 4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ
5. คุณธรรมการ ทำงานในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 (1)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
           การรวบรวบ Link คู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด
               สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
               สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
               สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
               สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
               สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
               สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมการบริหารงาน ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ