เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ ได้รับมอบหมายจาก นาย ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เดินทางไปราชการ จังหวัดนนทบุรี เป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ โดยโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมธรรมาธิปไตย อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 สำนักงานโครงการความร่วมมือระหว่างระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator