ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนพระองค์รับมอบเกียรติบัตรพระราชทานในพิธีปิดการฝึกอบรมผู้ต้องขัง โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวังกรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2 (2/3) ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ให้กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบ สำหรับช่วยคนพิการในพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้พบปะประชาชน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี เปิดรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ให้กับประชาชนผู้ไม่มี Smart phone โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 200 ราย ณ บริเวณหน้าสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ให้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทราบ ณ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดอุทัยธานี และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of understanding) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2564-2565 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.45 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด และจุดคัดกรองโรค (ด่าน COVID-19) ดูแลการข้ามพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ควบคุมมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และการเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดตรวจศูนย์จราจรเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง และจุดตรวจศูนย์จราจรหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2564 ( เลือกตั้งเฉพาะเทศบาล ) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกระดับ เพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท อำเภอบ้านไร่
  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดตั้งองค์กรคุณธรรม สำหรับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในกำกับดูแล พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการ ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวั?ดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) รายละเอียดโครงการเราชนะ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ส่วนราชการและภาคประชาชน ร่วมเวทีประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการขับเคลื่อนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /