ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2564

 
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายอลงกต วรกี และ นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ณ ห้องประชุม สะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือ​งอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา10.00น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2464 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 06.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นาย ชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางสาว สุนันท์ ธิติรักษ์พานิชน์ ณ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นาย ศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอำเภอ และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซ่อมบ้านช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ราย นาง ปทุมพร คงเจริญ ณ บ้านเลขที่ 12 / 3 หมู่ที่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการประชุมสรุปวิเคราะห์การจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร แก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอทัพทัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเสนอโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายพีระพล ตัณฑโอภาส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการประชุมการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร แก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมจัดรายการ ผู้ว่าฯพบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 อุทัยธานี โดยได้เชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งจังหวัด ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สนภ.1 นทพ. อำเภอเมืองอุมัยธานี จังหวัดอุทัยทานี
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Sinovac) ล็อตที่ 2 ณ ห้องกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดตลาดลานสะแกกรัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ณ บริเวณตลาดลานสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการประชุมสรุปวิเคราะห์การจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร แก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอทัพทัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน​ 2564 เวลา 09.30 น. ​นายณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ณ ห้องประชุม สะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือ​งอุทัยธานี​ จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่​ 19 เมษายน​ 2564​ เวลา 13.30 น. ผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อข้อร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทำกิน​ ณ​ ห้องประชุม​อำเภอ​ลานสัก​ ที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 เมษายน​ 2564​ เวลา 15.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2564 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ณ ห้องประชุม สะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือ​งอุทัยธานี​
เมื่อวันที่ 16 เมษายน​ 2564​ เวลา 13.30 น. ผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร แก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง สรุปความต้องการน้ำ เพื่อการอุปโภค การบริโภค และการเกษตรกรรม ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ว่ามีความต้องการน้ำ จำนวน 16,341,000 ลิตร รายภาพอำเภอ จำนวน 10 ตำบล จำนวน 77 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอหนองขาหย่าง จำนวน 3 หลังคาเรือน และอำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 3 หลังคาเรือน รวมความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 6หลังคาเรือน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบวาตภัย หลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
เมื่อวันที่​ 15 เมษายน​ 2564​ เวลา 10.00 น. ผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ มอบน้ำดื่ม​ แก่ ชมรมคนพิการจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งปฏิบัติ​งาน จิตอาสา รณรงค์​ เมาไม่ขับ ขับยานยนต์​เป็นไปตาม ระเบียบ​ กฎหมาย​ ข้อบังคับ​ แบบแผน​ และ​หนังสือ​สั่งการ​ ที่กำหนดเกี่ยวกับการจราจรทางบก เพื่อสร้างการรับรู้​ และความตระหนัก​ แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์​ ณ แยกปากกะบาด อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี​
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามผล การปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คณะที่ 2 ร่วมประชุมผ่านระบบ teleconference เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น 4 จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามผล การปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คณะที่ 2 ร่วมประชุมผ่านระบบ teleconference เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น 4 จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ปฏิบัติภารกิจ ติดตามผลการปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ณ จุดตรวจบริเวณสามแยกทางหลวงชนบทสายตลุกดู่ – หนองฉาง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และจุดตรวจบ้านเขาน้อย ถนนสายทัพทัน – โกรกพระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สุชิน คันศร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวจังหวัดอุทัยธานีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1 ราย พบมีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงย่านรัชดา ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ และการแถลงข่าวสรุปผล การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2564 ผ่านระบบ VDO Conference และตรวจติดตามการปฏิบัติของด่านด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ จุดตรวจศูนย์จราจรหนองฉาง , จุดตรวจศูนย์จราจรเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง , จุดตรวจแยกตลาดปากเหมือง , จุดตรวจหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติภารกิจได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ติดตามผลการปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ณ จุดตรวจคุ้มภัย ณ จุดตรวจคุ้มภัย ( หลุมเข้า ) อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี และจุดตรวจปกป้อง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ หนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 10 เมษยน 2564 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน และตรวจเข้มมาตรการป้องกันโรค โควิด -19 จำนวน 9 จุด ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมดำเนินรายการพิเศษ "ช่วง ผู้ว่าฯ พบกับประชาชน" เรื่อง ชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุทัยธานี การปิดสถานบันเทิง​ การปิดสถานที่ท่องเที่ยว​ การห้ามเคลื่อนย้าย​แรงงานต่างชาติ​ ณ ห้องออกอากาศ วส.934 สนภ.1 นทพ. อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยะานี ผ่านทาง FM.88.75 MHz.
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจสถานที่ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม และ สถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) จังหวัดอุทัยธานี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี และสถานีวิทยุกระจายเสียง 934
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี , นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ จำนวน 5 ราย พบมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7 ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมดำเนินรายการ ลูกทุ่ง นทพ. "ช่วง ผู้ว่าฯ พบกับประชาชน" เรื่อง คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี , สถานการณ์โควิด-19 , ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 , ราชทัณฑ์งดเยี่ยมญาติ , การจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ , มท.1 ประชุมผู้ว่าฯ ขับเคลื่อนนโยบาย และพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ณ ห้องออกอากาศ วส.934 สนภ.1 นทพ. อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผ่านทาง FM.88.75 MHz.
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจติดตามการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ 6 ต.ระบำ อ.ลานสัก เพื่อนำน้ำไปใช้ในการทำประปาหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนของศูนย์ ปภ.เขต16 ชัยนาท สนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล ณ หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “กิจกรรมฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามคนสู่อ่างเก็บน้ำทับเสลา” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ำทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ บ้านอริยะ ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ล็อตแรก พร้อมทั้งนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าสู้โควิด ณ ห้องกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระองค์ ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ร่วมกับประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 259 คน ณ วัดหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /