ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบ สายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา09.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา09.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการมอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา09.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมในการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) 
 
 
 
<