ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา14.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี) ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา09.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา07.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฏรโค้งสุดท้าย (Big Day) ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา10.00น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมซักซ้อมการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ซึ่งจะประกวดผลงาน ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานที่ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ การทำน้ำอภิเษก จังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง หน้าวัดขุมทรัพย์ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา09.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนนจังหวัดอุทัยธานี (ศปถ.จังหวัด) เเละคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุทัยธานี (ครั้งที่ 1/2562) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานออกตรวจการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงเเรม ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเเรมกวางทอง ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวคำถวายราชสดุดี และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
มื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลื่อกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 1 อาคารสนามกีฬากลาง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่าง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท กับ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี่ ร่วมในพิธีฯ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานที่ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ การทำน้ำอภิเษก จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม(ทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนา และจำหน่ายสินค้าระบบ Online ครบวงจร ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดอุทัยธานี (Herbal City) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธาน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุทัยธาน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี แถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาด ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดอุทัยธาน
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ "Uthaithani Smart Province 2020" เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการเเข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา09.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2562-2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา11.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการ สร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธาน
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา10.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัvดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตที่ดินริมแม่น้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา12.30น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบสิ่งของวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิด "โครงการเสริมสร้างความรู้พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.เขต 2 อำเภอหนองฉาง
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตที่ดินริมแม่น้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา14.15น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ สำนักงานควบคุมการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบลแทนตำเเหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานสัมนาทางวิชาการ "สตรีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว"และ เวทีสมัชชาสตรี , สมัชชาครอบครัว เนื่องใน วันสตรีสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "พลังสตรี พลังขับเครื่อน สังคมอุทัยธานี" วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา13.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง แบบเคลื่อนย้ายได้ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงแล้งปี2562 ของจังหวัด ณ ห้องอู่ไท ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง แบบเคลื่อนย้ายได้ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ณ วัดขุมทรัพย์ ม.1 ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา09.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำเเละติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งเเวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /