ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 เพื่อรณรงค์ และแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา10.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแล การบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2562
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี มอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ขณะที่ในภาพรวมของประเทศ ได้เตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้้ หากเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง พร้อมเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไหยจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต.) ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำเยาวชนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.) ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 5/2562
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /