ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานร่วมตรวจประเมินผลงานโครงการ คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานตรวจประเมินผลงาน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้กล่าวต้อนรับ พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข กทม.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและตรวจความพร้อม การจัดตั้งวิทยาลัย”โครงการยกฐานะหน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานีเป็น วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี” 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา16.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมโครงการเสริมพลังภูมิปัญญา ผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมเเละรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา16.00น.นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุทัยธรรมวาที (ประทวน ธมมปาโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอทัพทัน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แจ้งปิดบริเวณชั้นบนของน้ำตกไซเบอร์ จ.อุทัยธานี เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพราะหวั่นช้างป่าที่หนีความแห้งแล้งออกมาหากิน จะทำร้ายนักท่องเที่ยวได้ ่โดยยังเปิดให้เที่ยวชมและเล่นน้ำตกได้เฉพาะชั้นล่างเท่านั้น
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนยาง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่ชาวสวนยาง รวมถึงช่วยเหลือค่าครองชีพแก่คนกรีดยาง 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดแผนปฏิบัติการ Kick off ขุดลอก พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อป้องกันน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ประชาชน ตามโครงการคืนคลองสวย ทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ณ ลำคลองห้วยขวี หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการสร้างเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยาง และคนกรีดยาง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำี
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /