ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายณงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ,ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ 3 ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี /ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และกองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานีที่ 1 อ.เมือง จ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา10.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับคณะของพันเอก กฤษณ์ สุนสะธรรม หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบความคืบหน้าและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ของกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรแบบเเบ่งเขตเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( สนิท ชวนปญโญ ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานวันเก็บเกี่ยว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/2562
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีฟังสวดพระอภิธรรมศพท่าน เจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือร่วมในการดำเนินโครงการ Smile Kid School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ) 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสาพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานกิจกรรมโครงการ วิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี - หนองฉาง)