ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา10.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับคณะของพันเอก กฤษณ์ สุนสะธรรม หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบความคืบหน้าและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ของกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรแบบเเบ่งเขตเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( สนิท ชวนปญโญ ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานวันเก็บเกี่ยว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/2562
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีฟังสวดพระอภิธรรมศพท่าน เจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือร่วมในการดำเนินโครงการ Smile Kid School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ) 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสาพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานกิจกรรมโครงการ วิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี - หนองฉาง)
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /