ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 "อุทัยธานีเกมส์" 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึก ความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 “อุทัยธานีเกมส์” 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา13.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อพิจารณาแนวเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา09.30น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานชุมนุม ลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562