ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทย์สภา กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /