ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /