วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลการดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม ) พร้อมทั้งร่วมงานวันคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator