การสัมมนาโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (44 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่