รายงานผลการตรวจให้คะแนนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (7 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่