การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (12 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่