ตรวจติดตามและแนะนำหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

แรก | รูปภาพก่อนหน้า | รูปภาพถัดไป | สุดท้าย | ภาพ