มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี 2 หลัง

- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งตะแกรงกันนกอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างติดตั้งป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2

- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่โดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารห้องประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5)

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์