มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

- ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

1. นโยบายและวาระสำคัญในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์)

2. ผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธาน

มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

1. แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560

2. สรุปงบประมาณแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบจังหวัด) จังหวัดอุทัยธานี

มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

2. ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

3. คู่มือสิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน

4. คู่มือการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค (ในส่วนภูมิภาค) (อยู่ในแฟ้มที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และขอดูข้อมูลได้ที่ งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี)

5. ขั้นตอนการร้องเรียนออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

6. คู่มือกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

7. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ (อยู่ในแฟ้มที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)

8. คู่มือการปฏิบัติงานการบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่ีมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) สัญญาอื่น ๆ

- สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุทัยธานี

2. การประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกเทศมนตรี และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกสถานีในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

1. ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามแล้ว

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบ สขร.1

3. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

4. เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)