ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

image

นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
image

การออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ณ โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556

อ่านต่อ