วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัด

สาระน่ารู้

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน GovChannel
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ : เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
วิดีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ตอน : แนะนำ ก.พ.ค.
ตอน : การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
       
สปอตวิทยุ เรื่อง เราคือข้าราชการไทย
สปอตวิทยุ เรื่อง แจ้งเบาะแสทุจริต

หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ
จังหวัดอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุทัยธานี
โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดอุทัยธานี อนุมัติโครงการฯครั้งที่ 1 และ อนุมัติโครงการฯเพิ่มเติม
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 10.5 (แบบ บ.ท.ช.2/ย.)
ข่าวประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
สรุปการมอบนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลการดำเนินโครงการการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด VDO / ข้อมูล
รายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลว.2ม.ค.63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2562 - 2565
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2562
รายงานผลการพัฒนารายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2/รายภาคเหนือ/รายจังหวัดอุทัยธานี
การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อมูลการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2563
แนวทางการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ
การมอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพ
แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
กฎบัตรตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุทัยธานี
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
แบบฟอร์มจัดหาคอมฯและ CCTV
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จังหวัดอุทัยธานี
เอกสาร "เทคนิคการเขียนโครงการ"
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
การจัดซื้อจัดจ้างยุคระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
ระบบการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โดย กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๓
หลักการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๒
ชนิด รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๑
การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือประชาชนฯ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป

ITA2563

ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์
O1 โครงสร้าง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O2 ข้อมูลผู้บริหาร การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O3 อำนาจหน้าที่ O8 Q&A
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O9 Social Network
O5 ข้อมูลการติดต่อ การปฏิบัติงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O13 คู่มือ
การดำเนินงาน การให้บริการ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประำจำปี รอบ 6 เดือน O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O17 E-Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
การบริหารและัพัฒนาทรัพยากรบุคคล O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุทัยธานี
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ ิมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องร้องการทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
แผนป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของ
จังหวัดอุทัยธานี
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
- มาตรการปรับปรุงระบบการทำงานของจังหวัด
อุทัยธานี
- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
  - มาตรการปรับปรุงระบบทำงาน (การประเมินผล
การปฏิบัติราชการฯ)
 
  - มาตรการปรับปรุงระบบทำงาน (แต่งตั้งคณะ
กรรมการกลั่นกรองฯ )
 
  - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ