วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัด

สาระน่ารู้

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน GovChannel
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ : เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
วิดีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ตอน : แนะนำ ก.พ.ค.
ตอน : การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
       
สปอตวิทยุ เรื่อง เราคือข้าราชการไทย
สปอตวิทยุ เรื่อง แจ้งเบาะแสทุจริต

หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รหัสงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (G184)
ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562
รายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลว.2ม.ค.63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2562 - 2565
การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2562
ชี้แจงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา
รายงานผลการพัฒนารายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2/รายภาคเหนือ/รายจังหวัดอุทัยธานี
การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อมูลการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศ ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยชมเชยจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2563
แนวทางการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC
สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง-อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ่แบน-อุทัยธานี
แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ
การมอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพ
รายงานการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุทัยธานี
แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
กฎบัตรตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุทัยธานี
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
การดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Link1 , Link2
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
บัญชีสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในเขตจังหวัดอุทัยธานี
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
รหัสงบจังหวัด 2561
รหัสงบภาค 2561
คำสั่ง คกก.ก.บ.จ.อุทัยธานี
แบบฟอร์มจัดหาคอมฯและ CCTV
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จังหวัดอุทัยธานี
แผนพัฒนาจังหวัด 61-64
นโยบายทรัพยากรบุคคล อุทัยธานี พ.ศ. 2558 - 2561
เอกสาร "เทคนิคการเขียนโครงการ"
รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ปี 2560
ข้อมูลตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน (จังหวัดอุทัยธานี) ในส่วนของกระทรวง กษ.
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 59
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
การจัดซื้อจัดจ้างยุคระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
ระบบการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โดย กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๓
หลักการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๒
ชนิด รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๑
การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ "
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์"
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือประชาชนฯ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป