วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัด


สาระน่ารู้

วิดีทัศน์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

จิตอาสาดูแลไทย (JITASA.CARE) ลงวันที่ 6 ม.ค. 65
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประำจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 64
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 64
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ 30 ก.ย. 64
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ 30 ก.ย. 64
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมประำจำจังหวัด ปี 2565
ลงวันที่ 29 ก.ย. 64
การรับเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเ้ข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำ
ลงวันที่ 2 ก.ค. 64
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 7 เม.ย. 64
แผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องต่อแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ
ลงวันที่ 7 เม.ย. 64
ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ลงวันที่ 1 เม.ย. 64
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 21 มี.ค. 64
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 3 มี.ค. 64
สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตาม พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 มี.ค. 64
สรุปการถอดบทเรียน "การบริหารงบประมาณที่ีดี (Best Practice) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด" ลงวันที่ 3 มี.ค. 64
รายงานการประชุมเพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 ก.พ. 64
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลงวันที่ 1 ก.พ. 64
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 29 ม.ค. 64
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธานีใสสะอาด 2564" ของจังหวัดอุทัยธานี
ลงวันที่ 30 ธ.ค. 63
แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน ปี 65)
แบบฟอร์มโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ลงวันที่ 15 ม.ค. 64
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุทัยธานี
โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดอุทัยธานี อนุมัติโครงการฯครั้งที่ 1 และ อนุมัติโครงการฯเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์กีบโดยวิธีการชิงเผา
ลงวันที่ 30 ธ.ค. 63
การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ.2563
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 10.5 (แบบ บ.ท.ช.2/ย.)
ข่าวประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
สรุปการมอบนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินโครงการการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด VDO / ข้อมูล
รายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2562 - 2565
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2562
รายงานผลการพัฒนารายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2/รายภาคเหนือ/รายจังหวัดอุทัยธานี
การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อมูลการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2563
แนวทางการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ
การมอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพ
แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุทัยธานี
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
แบบฟอร์มจัดหาคอมฯและ CCTV
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จังหวัดอุทัยธานี
เอกสาร "เทคนิคการเขียนโครงการ"
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด
การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
การจัดซื้อจัดจ้างยุคระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
ระบบการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โดย กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๓
หลักการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๒
ชนิด รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๑
การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือประชาชนฯ
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าคะแนนที่ 1
หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0017.5/ว764 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เชิญประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ค่าคะแนนที่ 2
หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0017.5/ว 1096 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เชิญประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2564
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0017.5/ว 1437 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุม รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านระบบ Zoom
แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุทัยธานี
ภาพถ่ายการประชุมฯ
ค่าคะแนนที่ 3
หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0017.5/ว 1610 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 รายงานการประชุมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
ค่าคะแนนที่ 4
จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ลงในระบบข้อมูล ITAS เรียบร้อยแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลส่วนราชการภูมิภาค
ค่าคะแนนที่ 5
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42-O43)
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธานี

แบบสำรวจความพึงพอใจ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป

ITA2564

ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์
O1 โครงสร้าง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O2 ข้อมูลผู้บริหาร การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O3 อำนาจหน้าที่ O8 Q&A
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O9 Social Network
O5 ข้อมูลการติดต่อ การปฏิบัติงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O13 คู่มือ
การดำเนินงาน การให้บริการ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O17 E-Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดอุทัยธานีประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2564

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุทัยธานี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องร้องการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
แผนป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของ
จังหวัดอุทัยธานี
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
- มาตรการปรับปรุงระบบการทำงานของจังหวัด
อุทัยธานี
- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
  - มาตรการปรับปรุงระบบทำงาน (การประเมินผล
การปฏิบัติราชการฯ)
 
  - มาตรการปรับปรุงระบบทำงาน (แต่งตั้งคณะ
กรรมการกลั่นกรองฯ )
 
  - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ  
  - แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการฯ