วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา10.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณา กลั่นกรองการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับคณะของพันเอก กฤษณ์ สุนสะธรรม หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบความคืบหน้า และปัญหาข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน ของกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี 

สาระน่ารู้

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน GovChannel
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ : เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
วิดีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ตอน : แนะนำ ก.พ.ค.
ตอน : การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
       
สปอตวิทยุ เรื่อง เราคือข้าราชการไทย
สปอตวิทยุ เรื่อง แจ้งเบาะแสทุจริต

หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2561-2565
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ
การมอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพ
รายงานการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอุทัยธานี
แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
กฎบัตรตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
การดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Link1 , Link2
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
บัญชีสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในเขตจังหวัดอุทัยธานี
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
รหัสงบจังหวัด 2561
รหัสงบภาค 2561
คำสั่ง คกก.ก.บ.จ.อุทัยธานี
แบบฟอร์มจัดหาคอมฯและ CCTV
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จังหวัดอุทัยธานี
แผนพัฒนาจังหวัด 61-64
นโยบายทรัพยากรบุคคล อุทัยธานี พ.ศ. 2558 - 2561
เอกสาร "เทคนิคการเขียนโครงการ"
รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ปี 2560
ข้อมูลตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน (จังหวัดอุทัยธานี) ในส่วนของกระทรวง กษ.
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 59
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
การจัดซื้อจัดจ้างยุคระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
ระบบการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โดย กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๓
หลักการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๒
ชนิด รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๑
การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ "
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์"
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือประชาชนฯ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป