วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัด

สาระน่ารู้

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน GovChannel
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ : เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
วิดีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ตอน : แนะนำ ก.พ.ค.
ตอน : การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
       
สปอตวิทยุ เรื่อง เราคือข้าราชการไทย
สปอตวิทยุ เรื่อง แจ้งเบาะแสทุจริต

หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) โครางการภายใต้กรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุทัยธานี
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครึ่งปีแรก
(1 เมษายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมเพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัีติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (G184)
ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562
รายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลว.2ม.ค.63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2562 - 2565
การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2562
ชี้แจงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา
รายงานผลการพัฒนารายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2/รายภาคเหนือ/รายจังหวัดอุทัยธานี
การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อมูลการสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศ ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยชมเชยจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2563
แนวทางการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC
สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง-อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ่แบน-อุทัยธานี
แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในระบบราชการ
การมอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพ
แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
กฎบัตรตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุทัยธานี
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
การดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Link1 , Link2
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
บัญชีสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในเขตจังหวัดอุทัยธานี
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี
คำสั่ง คกก.ก.บ.จ.อุทัยธานี
แบบฟอร์มจัดหาคอมฯและ CCTV
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จังหวัดอุทัยธานี
แผนพัฒนาจังหวัด 61-64
เอกสาร "เทคนิคการเขียนโครงการ"
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
การจัดซื้อจัดจ้างยุคระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
ระบบการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โดย กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๓
หลักการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๒
ชนิด รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๑
การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ "
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์"
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือประชาชนฯ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป

ITA - 2563

ข้อมูลพื้นฐาน  การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
โครงสร้าง คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลผู้บริหาร คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลการติดต่อ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง E-Service
อำนาจหน้าที่    
การบริหารงาน การดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ แผนป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสใ้ห้เกิดการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร