วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าวสารผู้บริหาร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี  ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมเพื่อกลุ่มเป้าหมาย และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จ.อน.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ ช.6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก พร้อมทั้งพาประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตวนอุทยานห้วยคต อำเภอห้วยคต ที่เข้ามาบุกรุกทำกินทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายไมตรี  ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ณ เทศบาลเมืองอุทัยธานี 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ณ บริเวณพื้นที่เก็บกักน้ำ (แก้มลิง) เหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.40 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน GovChannel
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ : เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
วิดีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ตอน : แนะนำ ก.พ.ค.
ตอน : การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
       
สปอตวิทยุ เรื่อง เราคือข้าราชการไทย
สปอตวิทยุ เรื่อง แจ้งเบาะแสทุจริต

สาระน่ารู้

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัียธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รหัสงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการบูรณาการร่วม 4 จังหวัด (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) (งบกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มเติม ปี 2560) (พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี)
รหัสงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มเติม ปี 2560) (พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี)
การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง เป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย
การรับสมัครและคัดเลือกเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขาย ส่วนภูมิภาค ประเภทบุคคลทั่วไป จังหวัดอุทัยธานี
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
ขอให้พักการทำนาปรังต่อเนื่องในเขตจังหวัดอุทัยธานี
แบบสำรวจรายการสินทรัพย์ถาวร
แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 -2564)
กรอบแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ.2560 "มหาดไทยใสสะอาดต่อต้านการทุจริต"
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการของกลุ่มจังหวัด) ส่งจังหวัดภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการของกลุ่มจังหวัด) ส่งจังหวัดภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดการคุกคามทางเพศในการทำงาน
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
ผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559
สูตรการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2560 update:02/03/60 13:40
การเตรียมความพร้อมการจัดทำรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 Update: 26/01/60
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Update: 25/01/60
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60
แบบรายงานจำนวนแหล่งกักเก็บน้ำ แบบ 1/แบบ 2/แบบ 2-1/แบบ 3
การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
การจัดซื้อจัดจ้างยุคระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
ระบบการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โดย กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๓
หลักการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๒
ชนิด รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๑
การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
เกณฑ์ราคากลางและีคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี 2559 ณ วันที่ 28 กันยายน 2559
รหัสงบประมาณ (งบจังหวัด ปี 2560)
วิดีทัศน์โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ. 2558
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 59 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.
ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ "
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์"
แนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ Infographic ชุดที่ 1-32
แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือประชาชนฯ
กฎบัตรตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
มาตรการและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนักงานจังหวัดอุทัยธาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558-2561

แบบสำรวจความพึงพอใจ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป