วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าวสารผู้บริหาร

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน GovChannel
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ : เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
วิดีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ตอน : แนะนำ ก.พ.ค.
ตอน : การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
       
สปอตวิทยุ เรื่อง เราคือข้าราชการไทย
สปอตวิทยุ เรื่อง แจ้งเบาะแสทุจริต

สาระน่ารู้

ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และประกาศ ก.พ.เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งทีมีเหตุพิเศษสำหรับข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแล
ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนถวายดอกไม้จันทน์
แบบบัญชีรายงานการตรวจสอบความพร้อมการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในส่วนภูมิภาค
เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ" เพื่อขับเึคลื่อนองค์กรสู่ความ สำเร็จไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมไอยรา เลค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จังหวัดอุทัยธานี
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัียธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
แบบฟอร์มจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และกล้อง CCTV
รหัสงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการบูรณาการร่วม 4 จังหวัด (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) (งบกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มเติม ปี 2560) (พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี)
รหัสงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มเติม ปี 2560) (พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี)
การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2560
ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
พรบ. การเิดินเรือในน่านน้ำไทย
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง/บทความประชาสัมพันธ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 -2564)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดการคุกคามทางเพศในการทำงาน
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
การเตรียมความพร้อมการจัดทำรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 Update: 26/01/60
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Update: 25/01/60
การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
การจัดซื้อจัดจ้างยุคระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
ระบบการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง โดย กองการพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๓
หลักการเขียนหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๒
ชนิด รูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการ - ส่วนภูมิภาค (ชุดแจก) ชุดที่ ๑
การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
รหัสงบประมาณ (งบจังหวัด ปี 2560)
วิดีทัศน์โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ "
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์"
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือประชาชนฯ
กฎบัตรตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558-2561

แบบสำรวจความพึงพอใจ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป