วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

รายการเพลงรักจากทหารพัฒนา ช่วง "ผู้ว่าฯ พบประชาชน"

สถานีวิทยุกระจายเสียง 934
ประจำเดือนมกราคม 2559
- ประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 โดย นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
 
- ประจำวันที่ 22 มกราคม 2559 โดย นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
 
- ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559 โดย นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
- ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี