วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
วัน เดือน ปีเกิด 1 มกราคม 2503
ประวัติการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2522
พ.ศ. 2522 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2527 นักพัฒนาชุมชน 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2535 บุคลากร 5 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2539 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 กองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (กรมการพัฒนาชุมชน)
พ.ศ. 2542 พัฒนาการอำเภอด่านมะขามเตี้ย (ระดับ 7) จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2546 หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ (ระดับ 7) สำนักงานเลขานุการกรม
พ.ศ. 2547 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา (นักวิชาการพัฒนาชุมชน 8ว) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2550 พัฒนาการจังหวัดนครพนม (ผู้อำนวยการระดับต้น)
พ.ศ. 2551 พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย (ผู้อำนวยการระดับต้น)
พ.ศ. 2554 พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)
พ.ศ. 2556 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (ผู้อำนวยการระดับสูง)
พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
พ.ศ. 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุัทัยธานี
การอบรม 1. หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นพก.รุ่นที่ 15) ปี 2542
2. หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (สำนักงาน ก.พ.)ปี 2545
3. หลักสูตร การบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.รุ่น 15) ปี 2546
4. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ การอำนวยการด้านการข่าว (สป.มท.) ปี 2547
5. หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ ปี 2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. หลักสูตร โครงสร้างธรรมาภิบาลในหมู่ราชการ ปี 2550 กระทรวงวัฒนธรรม
7. หลักสูตร LEADER SHIP WITHIN ปี 2552 Focus Success Group Co.,Ltd.
8. หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะกลยุทธนักบริหาร ปี 2552 สถาบัน GRID
9. หลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) ปี 2553 กระทรวงมหาดไทย
10. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้บริหาร กรมการพัฒนาชุมชน
11. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ การบริหารเชิงกลยุทธ์
12. หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะกลยุทธ์นักบริหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รางวัลเกียรติคุณ 1. ได้รับเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นข้าราชการ "ที่มีความคิดสร้างสรรค์ งานพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2545" (ด้านบริหาร)
2.ได้รับการเืลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ชั้น จำนวน 11 ครั้ง
3. ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.กจ.
4. ริเริ่มโครงการ "นครพนมเมืองน่าอยู่" ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งจังหวัด
5. ริเริ่มโครงการ "สุโขทัยดินแดนแห่งความสุข" ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงทั่วทั้งจังหวัด