วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

นายไมตรี ไตรติลานันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประวัติการศึกษา - ประถมศึกษา โรงเรียนปัญจะพิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการรับราชการ - พ.ศ. 2543 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- พ.ศ. 2545 หัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด จังหวัดฉะเชิงเทรา
- พ.ศ. 2546 จ่าจังหวัด กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
- พ.ศ. 2546 นายอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
- พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
- พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
- พ.ศ. 2550 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2554 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- พ.ศ. 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
- พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
การอบรม/ศึกษาดูงาน - อบรมหลักสูตร ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 91
- อบรมหลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 44
- อบรมหลักสูตร นายอำเภอ (ทบทวน) รุ่นที่ 6
- อบรมหลักสูตร นักปกครองระดับสู รุ่นที่ 48