คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 20) ประกาศ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 65
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
การให้ประกาศที่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 63
ขั้นตอนการลงทะเบียน "Application ไทยชนะ" ณ วันที่ 2 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้งาน "Application ไทยชนะ" ณ วันที่ 2 มิ.ย. 63
ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 9) ณ วันที่ 1 มิ.ย. 63
ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 8) ณ วันที่ 1 มิ.ย. 63
คำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 4 ณ วันที่ 1 มิ.ย. 63
ระกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒)
ณ วันที่ 27 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒)
ณ วันที่ 27 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 27 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ณ วันที่ 27 พ.ค. 63
การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ชีวิตวิถีใหม่) ณ วันที่ 26 พ.ค. 63
การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา)
ณ วันที่ 26 พ.ค. 63
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ วันที่ 16 พ.ค. 63
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 63
คำแนะนำ 12 ประเภทกิจกรรม "เปิดเมืองให้ปลอดโรค" เผยแพร่ ณ วันที่ 5 พ.ค. 63
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63
การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
การกำหนดหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
แนวทางการดำเนินการป้องกันและคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเืชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ลงวันที่ 6 เม.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 18 มี.ค. 63
 
free hit counter