วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ติดต่อเรา

สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)
ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัียใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : 0-5657-1390 ต่อเบอร์ภายในดังนี้
  ต่อ 17919, 18021, 17942 กลุ่มงานอำนวยการ
  ต่อ 18022 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
  ต่อ 17824, 17918 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  ต่อ 17925, 17549 หน่วยตรวจสอบภายใน
  ต่อ 18018, 18081 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจัีงหวัดอุทัยธานี
  ต่อ 17946, 18020 งานการเงินและบัญชี
  ต่อ 17928 รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-mail : saraban_uthaithani@moi.go.th (สารบรรณกลางจังหวัดอุทัยธานี)
  uthaihr0017.5@hotmail.com (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
  uthai0016.2@hotmail.com (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  1567uthaithani@gmail.com (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)
พิกัด : 15.3751964 , 100.0255303