วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560

มกราคม
วาระการประชุม
กุมภาพันธ์
วาระการประชุม
รายงานการประชุม
มีนาคม
วาระการประชุม
หมายเหตุ : ข้อมูลรายงานการประชุมไม่ถูกต้อง สามารถขอแก้ไขได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0-5657-1390 ต่อ 18021