จำนวนผู้เข้าชม : เว็บเคาน์เตอร์

กำหนดการ
กิจกรรมเพิ่มเติม

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัียธานี

2. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แม่น้ำสะแกกรัง ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

3. การรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว คลินิกจักรยาน และการตรวจสุขภาพ (ฟรี)

ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวสาร
 
หนังสือมอบอำนาจ
แผนที่