ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-29

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารแก้วหลวงปู่เคลือบ ณ วัดลานหญ้าคา ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อน. อาจารย์สมบูรณ์ 063-1105994
13:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 25/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 25/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดอุทัยธานี (ผ่านระบบ Webex Meeting) ณ ห้องประชุม สนง.สสจ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565
13:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 25/2564 (ผ่านระบบ Webex ) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 25/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 25/2564 (ผ่านระบบ Webex ) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. .สนง.สสจ.อน. 056-511565