ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.สถ.จ.อน. 056-511965
10:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-520737 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. 056-512388

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-520737 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเดิม) สนง.สถ.จ.อน. 056-511965 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-520737 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย
14:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. 056-511965

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเดิม) สนง.สถ.จ.อน. 056-511965
14:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. 056-511965