ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานพิธีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก สวมหน้ากากอนามัยสีขาวหรือหน้ากากผ้าสีขาว
10:00 น. ประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสามอบถุงยังชีพ สำหรับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค. โทร. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลืองหรือชมพู) สวมหน้ากากอนามัย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก สวมหน้ากากอนามัยสีขาวหรือหน้ากากผ้าสีขาว
10:00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสามอบถุงยังชีพ สำหรับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค. โทร. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลืองหรือชมพู) สวมหน้ากากอนามัย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก สวมหน้ากากอนามัยสีขาวหรือหน้ากากผ้าสีขาว

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก สวมหน้ากากอนามัยสีขาวหรือหน้ากากผ้าสีขาว
10:00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสามอบถุงยังชีพ สำหรับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค. โทร. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลืองหรือชมพู) สวมหน้ากากอนามัย

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
08:00 น. ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก สวมหน้ากากอนามัยสีขาวหรือหน้ากากผ้าสีขาว