ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กษ.จ.อน. 056-520733 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
15:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 24/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กษ.จ.อน. 056-520733 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
15:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 24/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กษ.จ.อน. 056-520733 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
15:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 24/2564 (ผ่านระบบ Webex) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กษ.จ.อน. 056-520733 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
15:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 24/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.กษ.จ.อน. 056-520733 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ