ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานสัก อ.ลานสัก จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก และสวมหน้ากากอนามัยสีขาว

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น งวดที่ 10 ผ่านระบบ Webex ณ ห้องประชุมภิยโยทัย ชั้น 2 รพ.จ.อน โรงพยาบาลอุทัยธานี

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานสัก อ.ลานสัก จ.อน. สนจ.อน. 056-511063