ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. 056-518956
10:30 น. ประธานประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม สนง.กกต.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กกต.จ.อน. 056-970150
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. 056-512956

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี โทร 056-571801 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุทัยธานี (POC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565 ผวจ.อน มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ ณ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น ชั้น 3 สนง.ท้องถิ่น 099-2724004

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0-5651-2956
09:30 น. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุทัยธานี (POC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0-5651-2956
13:30 น. การประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี โทร 056-571801

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุทัยธานี (POC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน. 056-511565
10:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น ชั้น 3 สนง.เลขานุการฯ ก.อบต.จ.อน. โทร./โทรสาร 056 511 965,056 571 596