ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ห้องรับรอง 302 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่) สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบชุดปกติขาว

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อน สนง.สสจ. อน 056-511565 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ผวจ.อน มอบหมาย

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อน สนง.สสจ. อน 056-511565 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. โทร. 0 5651 0626

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อน สนง.สสจ. อน 056-511565