ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี สนง.ลูกเสือ จ.อน. 091-0289703 การแต่งกาย : ชุดลูกเสือ
10:00 น. ประธานพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมในวาระครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ละไมฟาร์ม) ม.5 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390