ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. 056-512388

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี 056-511444 ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ครั้งที่ 18/2564 ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444
13:30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ครั้งที่ 18/2564 ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี 056-511444
13:30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ครั้งที่ 18/2564 ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626