ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก สวมหน้ากากผ้าสีขาว หรือหน้ากากอนามัยสีขาว
09:30 น. ประธานปล่อยแถวกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกลำรางสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 333 แยกเข้าโรงแรมอุทัยธาราฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.อน. ศอ.จอส.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน(เสื้อสีเหลือง) สวมหน้ากากอนามัย
10:30 น. ประธานกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด/ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลท่าซุง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านเลขที่ 15 ม.5 ต.ท่าซุง อ.เมืองฯ จ.อน. ศอ.จอส.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน(เสื้อสีเหลือง) สวมหน้ากากอนามัย

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
08:30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก สวมหน้ากากผ้าสีขาว หรือหน้ากากอนามัยสีขาว
09:30 น. ร่วมปล่อยแถวกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกลำรางสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 333 แยกเข้าโรงแรมอุทัยธาราฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5651 1444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน(เสื้อสีเหลือง) สวมหน้ากากอนามัย
10:30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด/ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลท่าซุง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านเลขที่ 15 ม.5 ต.ท่าซุง อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5651 1444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน(เสื้อสีเหลือง) สวมหน้ากากอนามัย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก สวมหน้ากากผ้าสีขาว หรือหน้ากากอนามัยสีขาว
09:30 น. ร่วมปล่อยแถวกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกลำรางสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 333 แยกเข้าโรงแรมอุทัยธาราฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5651 1444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน(เสื้อสีเหลือง) สวมหน้ากากอนามัย
10:30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด/ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลท่าซุง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านเลขที่ 15 ม.5 ต.ท่าซุง อ.เมืองฯ จ.อน. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5651 1444 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน(เสื้อสีเหลือง) สวมหน้ากากอนามัย

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก สวมหน้ากากผ้าสีขาว หรือหน้ากากอนามัยสีขาว