ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี ของ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ณ บริเวณใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ (อุทัย-มโนรมย์) ต.ท่าซุง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.แรงงาน จ.อน. 056-511703

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้จากการใช่จ่ายงบประมาณของจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม ชััน 4 ศลก.จ.อน. สนจ. 0 5652 0737

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมการสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้จากการใช่จ่ายงบประมาณของจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม ชััน 4 ศลก.จ.อน. สนจ. 0 5652 0737

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมการสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้จากการใช่จ่ายงบประมาณของจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม ชััน 4 ศลก.จ.อน. สนจ. 0 5652 0737