ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-11

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ 056-981115
13:30 น. ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.จอส.จ.อน. 056-511444

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปล่อยคาราวานเพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก อบจ.อน. 056-511297
13:00 น. ร่วมพิธีรับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ณ ห้องประชุม สนง.สสจ.อน. ชั้น 2 สนง.สสจ.อน.
13:30 น. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.จอส.พระราชทานจว.อน. 056-511444

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี( นายวิษณุ เครืองาม) ครั้งที่ 4/2564( ผ่านระบบ Zoom Meeting ) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน 056511063 ผวจ.อน มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สนง.พช.จ.อน สนง.พช.จ. อน 0848255354

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปล่อยคาราวานเพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก อบจ.อน. 056-511297
13:30 น. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี 056-511444

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปล่อยคาราวานเพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก อบจ.อน. 056-511297
10:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี( นายวิษณุ เครืองาม) ครั้งที่ 4/2564( ผ่านระบบ Zoom Meeting ) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน 056511063
13:30 น. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.จอส.พระราชทานจว.อน. 056-511444