ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-09

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ตรวจราชการและเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลหาดทนง ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองฯ จ.อน. สนจ. โทร. 056-520739 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ตรวจราชการและเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลหาดทนง ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองฯ จ.อน. สนจ. โทร. 056-520739 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
09:00 น. ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ตรวจราชการและเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลหาดทนง ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองฯ จ.อน. สนจ. โทร. 056-520739 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ตรวจราชการและเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลหาดทนง ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองฯ จ.อน. สนจ. โทร. 056-520739 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ตรวจราชการและเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลหาดทนง ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองฯ สนจ. โทร. 056-520739 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ