ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ร่วมแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. 056-571151 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี