ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2021-10-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ ณ อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน อำเภอเมืองอุทัยธานี สนง.พมจ.อน. 056-511229 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2564 ( ผ่านระบบ Zoom Meeting ) ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ผวจ.อน มอบหมาย

 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พันเอกแสวง ปากันทะ   รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี